ఇది ఏమిటి?

మీరు ఉత్సాహఉన్న డెవలపర్ కావచ్చు. బహుశా మీరు కొన్ని ప్రాథమిక టెర్మినల్ కమాండ్స్ మెరగించుకోవాలనుకుంటున్న ఏమైనా, మీరు సరైన వెబ్సైటు కనుగొన్నారు. ఇతర భాషల కోసం మెనుని సందర్శించండి.

ప్రాథాన్యాలు

మీ టెర్మినల్‌ లో నావిగేట్ చెయ్యడానికి,అన్వేషించడానికి,మరియు సాధారణ చర్యలను చేయడానికి ఈ ముఖ్యమైన కమాండ్స్ మీకు సహాయపడతాయి,

ls
ప్రస్తుత డైరెక్టరీలో సాధారణ ఫైళ్లు మరియు ఫోల్డర్‌లను ఘనీకృత ఆకృతిలో జాబితా చేయండి
చూపించు దాచు
ls Desktop Documents Music
pwd
ఈ టెర్మినల్ కోసం ప్రస్తుత వర్కింగ్ డైరెక్టరీ యొక్క పూర్తి మార్గాన్ని అవుట్పుట్ చేయండి
చూపించు దాచు
pwd /Users/me
cd
మీ ప్రస్తుత పని డైరెక్టరీని మార్చండి. స్వయంగా ఉపయోగించినప్పుడు, ఇది మీ హోమ్ డైరెక్టరీకి మార్చడం డిఫాల్ట్‌గా ఉంటుంది
చూపించు దాచు
cd /Users/me
cd [FOLDER]
మీ ప్రస్తుత పని డైరెక్టరీని కావలసిన [ఫోల్డర్] కు మార్చండి
చూపించు దాచు
pwd /Users/me cd Desktop pwd /Users/me/Desktop
cd ..
మీ ప్రస్తుత వర్కింగ్ డైరెక్టరీని పేరెంట్ డైరెక్టరీకి మార్చండి
చూపించు దాచు
pwd /Users/me/Desktop cd .. pwd /Users/me

ఫైల్‌లు మరియు ఫోల్డర్‌లను సవరించండి

ఫైల్‌లను మరియు ఫోల్డర్‌లను సృష్టించడానికి, సవరించడానికి, మరియు తొలగించడానికి ఈ కమాండ్స్ మీకు సృష్టించడానికి సహాయపడతాయి

cat [FILE]
ఈ ఆదేశానికి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, కాని సాధారణంగా ప్రారంభకులకు, [FILE] యొక్క విషయాలను టెర్మినల్‌కు అవుట్పుట్ చేయడానికి పిల్లి ఉపయోగించబడుతుంది
చూపించు దాచు
cat hello.txt Hello World!
mkdir [FOLDER_NAME]
కావలసిన [FOLDER_NAME] తో క్రొత్త ఫోల్డర్‌ను సృష్టించండి. ఇది మీ ప్రస్తుత వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో సంభవిస్తుంది
చూపించు దాచు
ls Desktop Music mkdir example_folder ls Desktop Music example_folder
cp [FILE] [DUPLICATE_FILE]
ఫైల్ యొక్క కాపీని చేయండి
చూపించు దాచు
ls hello.txt cp hello.txt hello2.txt ls hello.txt hello2.txt
mv [FILE] [MOVED_FILE]
ఫైల్‌లు మరియు ఫోల్డర్‌లను తరలించండి. ఫైల్స్ మరియు ఫోల్డర్ల పేరు మార్చవచ్చు
చూపించు దాచు
ls hello.txt mv hello.txt hello2.txt ls hello2.txt
rm [FILE]
తొలగించు [FILE]
చూపించు దాచు
ls hello.txt world.txt rm hello.txt ls world.txt
rm -r [FOLDER]
ఇది [ఫోల్డర్] ను పునరావృతంగా తొలగించండి, అంటే ఫోల్డర్ మరియు దానిలోని ప్రతిదీ
చూపించు దాచు
ls Desktop Music example_folder hello.txt rm -r example_folder ls Desktop Music hello.txt

త్వరలో మరిన్ని రాబోతున్నాయి!